Vermogen

In Art. 3 van de statuten van de stichtingsakte staat aangegeven hoe het vermogen van de stichting wordt gevormd voor het in Art. 2 opgegeven doel.  De wijze waarop het vermogen wordt gevormd is als volgt:

  • 1 Subsidies en donaties. Jaarlijks worden deelprojecten en activiteiten voorgesteld aan de relevante partijen. Door een reële verdeling van de lasten worden de gelden opgevraagd en aan de deelprojecten en activiteiten besteed.
  • 2 Schenkingen, erfstellingen en legaten. Door een actief promotiebeleid o.a. via de website wordt de mogelijkheid gegeven aan particulieren en bedrijven om gelden te verkrijgen.
  • 3 Alle andere verkrijgingen en baten. Mogelijkheden zoals te winnen prijzen kunnen aanwezig zijn.
  • 4 Renten. Mogelijke rentebaten ontstaan door een positief saldo op de bankrekening.

Boekjaar en jaarstukken

In  art. 9 van de statuten van de stichtingsakte wordt per boekjaar alle stukken opgemaakt waarbij een vooraf aangestelde kascommissie de boeken controleert. Binnen 6 maanden van ieder boekjaar worden de stukken door het bestuur vastgesteld.

Na deze vaststelling zullen die jaarstukken, voor zover privacywetgeving dat mogelijk maakt, op onze website gepubliceerd worden.

Download hier de oprichtingsakte van de stichting inclusief de statuten

Contact

Stichting Media NatuurPark

p/a Ben Bus

Staringlaan 2

1215 BS Hilversum

info@medianatuurpark.nl

 

Volg ons